Menu

Tư Vấn Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh

Một công ty có thể có một hay nhiều địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh thành phố.

Một công ty có thể có một hay nhiều địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh thành phố.
Công việc cần chuẩn bị khi lập địa điểm kinh doanh:

–         Về người đầu Địa điểm kinh doanh: Các thông tin về cá nhân đứng đầu địa điểm Kinh doanh

–         Địa chỉ Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.

–         Lĩnh vực hoạt động phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty

–         Tên Địa Điểm kinh doanh: Tên Địa Điểm kinh doanh được đặt tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.

Hồ Sơ thành lập địa điểm kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp 

–         Thông báo lập Địa điểm kinh doanh

a.      Mã Số Doanh Nghiệp

b.      Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

c.      Tên Địa điểm kinh doanh

d.      Địa chỉ trụ sở Địa điểm kinh doanh

e.      Nội dung, phạm vi hoạt động của Địa điểm kinh doanh

f.       Họ, tên, nơi cư trú, số CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp cuả người đứng đầu Địa điểm kinh doanh

g.      Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

–         Quyết định thành lập Địa điểm kinh doanh bằng văn bản

–         Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh

–         Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác thực cá nhận của người đứng đầu Địa điểm kinh doanh

–         Tên chi nhanh dự định Địa điểm kinh doanh: Tên Địa Điểm kinh doanh được đặt tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.