Menu

Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và việc mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường.

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và việc mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường.

Sáp nhất doanh nghiệp là: Một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập – Theo điều 107 và diều 108 Luật Doanh Nghiệp.

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp

 

Các dịch vụ tư vấn của Tư Vấn Tổng Hợp 24h

1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

– Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.
– Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.

2. Tư vấn xây dựng bản chào

– Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
– Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.
– Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập & doanh nghiệp cung cấp.

3. Tư vấn chiến lược mua-bán, sáp nhập

– Chọn lựa hình thức(mua/bán, sáp nhập).
– Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.
– Tư vấn về giá và cách thức giao dịch

4. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng

– Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.
– Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.
– Tư vấn về hoạt động sau M&A (post – M&A): tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, …)
5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.1 Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông qua nội dung sáp nhập Công ty;

– Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
– Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
– Tư vấn Phương án sử dụng lao động;
– Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
– Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
– Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

5.2 Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
– Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6. Cam kết sau khi sáp nhập doanh nghiệp:

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập.
– Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung sáp nhập