Menu

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định những trường hợp Người nộp thuế chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ hoặc ngược lại đều phải thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu…

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định những trường hợp Người nộp thuế chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ hoặc ngược lại đều phải thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính trước ngày 20/12 của năm trước liền kề. Tuy nhiên, đây là quy định mới nên mặc dù Bộ Tài chính đã có một số công văn hướng dẫn nhưng đến sau ngày 15/01/2014 một số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế vẫn chưa gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đến cơ quan thuế.

Để thống nhất triển khai thực hiện đối với trường hợp người nộp thuế tiếp tục nộp Thông báo theo mẫu số 06/GTGT, ngày 28 tháng 2 năm 2014, Tổng cục Thuế có công văn số 624/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc hướng dẫn người nộp thuế chuyển đổi phương pháp khai thuế GTGT.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế tiếp tục rà soát từng trường hợp cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh(là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) chưa gửi Thông báo đến cơ quan thuế để hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện:

– Trường hợp cơ sở kinh doanh đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ nếu tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

– Trường hợp cơ sở kinh doanh không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện áp dụng phương pháp trực tiếp thì cơ sở kinh doanh điền vào Thông báo theo Mẫu số 06/GTGT nội dung:

“ ….cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014…”

Thời gian cuối cùng cho  với các cơ sở kinh doanh (là các doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và tổ chức kinh tế khác) phải gửi lại Thông báo theo mẫu số 06/GTGT là trước ngày 15/3/2014.

Chi tiết download tại: http://tuvanluat24h.com.vn/upload/files/624.doc