Menu

Những lưu ý về thuế năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán

Những lưu ý về thuế năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán

Những lưu ý về thuế năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán.
A. Quy định mới về kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT):Thông tư số 219/2013/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định 209/2013 của Chính phủ. Một số lưu ý đặc biệt:
1. Bỏ quy định thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào trong vòng 6 tháng. DN được kê khai trước khi có thông báo thanh tra, kiểm tra của Cơ quan thuế từ 01/01/2014.
2. Chuyển một số dịch vụ đang từ không chịu thuế sang thuế suất 10%.
3. Áp dụng phương pháp khai thuế GTGT trực tiếp tính trên tỷ lệ GTGT bằng tỷ lệ % trên doanh thu dành cho những công ty có doanh thu dưới 1 tỷ và mới thành lập ( trừ các công ty đăng ký tự nguyện và các Cty thuộc quy định được phép khai thuế theo PP khấu trừ )
4. Thời gian hoàn thuế từ 3 tháng lên 12 tháng đồng thời thay đổi mức tiền thuế GTGT được hoàn theo tháng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, dự án đầu tư mới…
5. Quy định mới về khấu từ thuế đầu vào đối với tài sản cố định dùng chung cho 2 lĩnh vực chịu thuế và không chịu thuế.
6. Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ trên 20 triệu được khấu trừ khi DN thanh toán bằng chuyển khoản và đặc biệt bên mua và bên bán phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.
B. Quy định mới về quản lý thuế: Thông tư 156/2013/TT-BTC. Một số lưu ý đặc biệt:
1. DN mới mở tài khoản ngân hàng phải thông báo cho Cơ quan thuế theo mẫu 08-MST trong vòng 10 ngày từ 01/01/2014.
2. Khai thuế GTGT theo tháng : Áp dụng cho các DN có doanh thu năm 2012 trên 20 tỷ hoặc các DN thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng trong năm 2013 hoặc DN mới thành lập trong năm 2014.
3. Khai thuế GTGT theo quý :
– Các DN hoạt động đủ 12 tháng ( thành lập từ tháng 01/2012 trở về trước ) có doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ ổn định tới năm 2016
– Các DN chưa đủ 12 tháng thì hoạt động đủ 12 tháng, sau đó năm dương lịch kế tiếp sẽ khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ.
C. Quy định mới về Hóa đơn: Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn Một số lưu ý đặc biệt:
1. Được phép sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn
2. DN cung ứng phần mềm tự in hóa đơn phải có đăng ký ngành lập trình hoặc xuất bản phần mềm
3. Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn in từ máy tính: Không buộc phải cùng màu mực
4. Quy định rõ trách nhiệm khi mất hóa đơn trong quá trình giao nhận
5. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định như sau:
– Báo cáo hóa đơn quý I: chậm nhất là ngày 30/4
– Báo cáo hóa đơn quý II: chậm nhất là ngày 30/7
– Báo cáo hóa đơn quý III: chậm nhất là ngày 30/10
– Báo cáo hóa đơn quý IV: chậm nhất là ngày 30/1 năm sau
6. Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn GTGT.
7. DN xuất khẩu dùng hóa đơn GTGT thay cho hóa đơn xuất khẩu.
D. Qui định mới về tài sản cố định: Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý đặc biệt chung:
1. Tài sản phải có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên
2. Mỗi TSCĐ chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao 01 lần
3. Đối với các TSCĐ đang trích khấu hao theo Thông tư 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ theo Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản đó được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian tối đa 3 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
E. Qui định mới về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN do Chính phủ ban hành và Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Một số lưu ý đặc biệt chung:
1. Về khai thuế: TNCN
– Khai thuế TNCN theo quý nếu thuế GTGT khai theo quý hoặc thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 dưới 50triệu
– Khai thuế TNCN theo tháng nếu thuế TNCN phải nộp tháng 07/2013 trên 50triệu
2. Về giảm trừ gia cảnh: Giảm trừ bản thân 9.000.000đ, người phù thuộc 3.600.000đ
3. Về khấu trừ thuế đối với cá nhân không có hợp đồng hoặc hợp đồng dưới 3 tháng
– Có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
– Nếu làm cam kết theo mẫu của Thông tư 156/2013/TT-BTC thì tạm thời không khấu trừ.
– Cá nhân làm cam kết 23 phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
F. Qui định mới về Thuế thu nhập DN (TNDN): Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN. Một số lưu ý đặc biệt:
1. Áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN phổ thông 22%.
2. Mua hàng hóa dịch vụ từ 20 tr trở lên không thanh toán qua ngân hàng ko được tính vào chi phí tính thuế, kể cả hóa đơn trực tiếp từ 01/01/2014