Menu

Xử lý khi mất hóa đơn trong doanh nghiệp 

Một ngày, bạn đến công ty cũng như bao ngày khác, một chút điệu đà. một chút dễ thương, một chút dễ mến, dù bạn đà đầu hai đít chơi vơi và đã là hàng tồn kho khá lâu, đang chờ đưa ra các chương trinh khuyến mại cực sốc để thanh lý, nhượng bán. Và…bạn đi lấy hóa đơn, nhưng nó đà không cánh mà bay, dù cho bạn đã tim đi tim lại. Một chút lo lắng, một chút hoang mang, một chút hoàng sợ.

Bạn sẽ phái xử lý như thế nào khi làm mất hóa đơn? Làm sao đẽ mức phạt là thấp nhất, vì rất có thể, sếp bạn sẽ trừ lương cùa bạn. Thu nhập không có, và bạn sẽ mất đi một chút điệu đà, một chút dễ thương, một chút dễ mến.

Trong bài viết này, KẾ TOÁN TÔNG HỢP 24H sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý thông minh nhất khi mất hóa dơn. giảm thiểu tối đa chi phí cho doanh nghiệp các bạn trong từng trường hợp cụ thể.

Khi bị mất hóa đơn, dù là mất hóa đơn đầu ra, hay dầu vào, dù là phát hành hay chưa phát hành, việc đầu tiên bạn sẽ phái báo cáo về việc mất hóa dơn cho cơ quan thuế. Khoản 1 Điều 24 thông tư 39/20I4/TT-BTC quy định:

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

I. Tô chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hóng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC – Bạn làm mẫu này trong HTKK và kết xuất xml đế nộp qua mạng nhé) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hòng hóa đơn. Tnrờng hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghi theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo cùa ngày nghi đó.”

 Và tùy vào từng trường hợp cụ thế. bạn sê chi bị phạt cảnh cáo, hoặc bị phạt với các mức phạt khác nhau. Chúng ta sẽ cùng đi vào từng trường hợp cụ thể.

i- Trường hợp 1: Bên bán làm mất hóa đơn.

Khi bên bán làm mất hóa đơn. chia ra làm các trường hợp sau:

 Trường hợp 1.1: Mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành:

Khoản 3 điều 7 thông tu 10/2014/TT-BTC quy định:

“3. Đối với hành vi không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn trước khi thông báo phát hành được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  • Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hoá đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế từ’ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kế từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn và có tình tiết giảm nhẹ; Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu cùa khung hình phạt.
  • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hoá đơn trước khi thông báo phát hành khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kê từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Phân tích:

Nhiều bạn sẽ thắc mắc, nếu mất hóa dơn nhiều ngày rồi, nhưng khai báo là vừa mất trong vòng 5 ngày đế không bị phạt có được không?. Nếu các bạn bị mất hóa đơn trong các trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt thi ngày mất rất dễ xác định, còn mất trong các trường hợp khách quan khác, thỉ rất khó đế cơ quan thuế xác định đúng ngày mất này. Áp dụng linh hoạt trong trường hợp này đề không bị phạt các bạn nhé.

Truòng hợp 1.2: Mất hóa đon khi đã thông báo phát hành: Khoản 4 điều 11 thông tư 10/2014/TT-ỉìTC quy định:

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hòng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thỉ xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Phân tích:

+ Bạn làm mất hóa đơn đã phát hành nhung chưa lập, hoặc làm mất liên 2 đã lập nhưng người mua chưa nhận được hóa đơn thì bạn sẽ bị xừ phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 + Bạn làm mất liên Iạc, hoặc liên 3 đã lập thì bạn bị xừ phạt theo pháp luật về kế toán. Khoản I Điều 12 nghị định 105/2013/NĐ- CP quy định:

“Điều 12. Xử phạt hành vi vỉ phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

, I. Cành cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đông đôi với một tròng các hành vi sau đây:

  • Đưa tài liêu kê toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời nạn quy định;
  • Lưu trữ tài liệu kê tọán không đầy đủ theo quy định;
  • Báo quán tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ.

Trường hợp người bán tim lại được hoá đon đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xứ phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hóng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Phân tích:

Nếu bạn mất hóa đơn liên 2, nhưng NẾU NHƯ liên 2 này lập sai, bạn đã lập hóa đơn khác thay thế, thì bạn chỉ bị phạt cảnh cáo. Bạn hãy vận dụng thật tốt hai từ “NẾU NHƯ” dể không bị phạt nhé. Bạn nào chưa rõ ý này có thể inbox riêng nhé.

Trường hợp trong cùng một thòi điếm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thời gian nhưng cơ quan thuế đi căn cứ xác định tố chức, cá nhàn gộp nhiều lần mất hoá đơn đế báo cáo cơ quan thuế thi xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuế thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Trường hợp 2: Bên mua làm mất hóa đơn.

Khoản I điều 12 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

“ I. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hóng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) đế hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn do thiên tai, hoả hon.

Trường hợp người mua tìm lại đuọc hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điếm, tồ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

Phân tích:

Mất hóa đơn, các bạn sẽ bị xử phạt theo số lần thông báo mất, chứ không căn cứ vào số lượng hóa đơn bị mất. Ví dụ, ngày 01/07/2015, bạn phát hiện mất hóa đơn mua vào số 0000001, bạn làm báo cáo và nộp phạt. Ngày 10/07/2015, bạn lại phát hiện mất hóa đơn mua vào số 0000002, và bạn lại làm báo cáo và nộp phạt tiếp. Nhưng NẾU NHƯ ngày 20/07/2015, bạn mới phát hiện bạn bị mất hóa đơn số 0000001 và hóa đơn số 0000002, bạn làm báo cáo và chỉ bị phạt 1 lần. Rất khó để cơ quan thuế đi căn cứ xác định bạn gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo. Bạn hây vận dụng thật tốt hai từ “NÊU NHƯ” để bị phạt ít nhé. Bạn nào chưa rõ ý này có thể inbox riêng nhé.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thực thi xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho người mua) trong thời gian lưu trữ thi xử phạt theo pháp luật về kế toán.”

Phân tích:

Bên bán làm mất liên 2, bị phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000, nhưng NẾU NHƯ bên mua làm mất liên 2, chi bị phạt từ 2.000.000 đến 4.000.000. Bạn hãy vận dựng thật tốt hai từ “NÊU NHU’” đề bị phạt ít nhé. Bạn nào chưa rõ ý này có thể inbox riêng nhé.

Hóa đơn đã bị mất rồi, tiền thì đà nộp phạt rồi, không còn tiền đề đại trùng tu nhan sắc nữa rồi. Nhưng bạn có được công khai khấu trừ thuế, và ghi nhận vào chi phí dưực trừ với hóa đơn đã bị mất đó hay không?

Khoản 2 Điều 24 thông tir 39/2014/TT-BTC quy định:

“Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

2. Tnrờng hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua

làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thi người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 cùa hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chui) liên 1 cùa hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phái chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn”

==> Theo đó, khi bị mất hóa đơn liên 2, sau khi đã làm báo cáo về việc mất hóa đơn, đã nộp phạt theo quy định. Để được kê khai khấu trừ thuế và ghi nhận vào chi phí được trừ, các bạn chỉ cần lập biên bản ghi nhận sự việc, và xin bản sao chụp liên 1 của người bán (Người bán photo liên 1, ký, và đóng dấu lên hóa đơn photo. Góc trên cùng bên trái cùa tờ hóa đơn đóng dấu SAO Y BẢN CHÍNH).

Các bạn tham khảo mẫu BIÊN BẢN GHI NHẬN SỰ VIỆC:

Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—0O0—

BIÊN BAN MẤT HÓA ĐƠN

Số: 001/DMKT

–  Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 cùa Chính phủ quy định vê hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

–  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dần thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày     tháng năm   , đại diện hai bên gồm có:

BÊN BÁN: KẾ TOÁN TỔNG HỢP 24H

Địa chi: Phòng 2946, tòa nhà VP6, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Đại diện: Nguyễn Thùy Giang Chức vụ: Giám đốc

BÊN MUA: CÔNG TY…     

Địa chỉ:…  

Mã số thuế:….                Điện thoại:

Đại diện:                        Chức vụ:

Hai bên tiến hành lập biên bàn để xác nhận việc bên mua mua liàng đã làm mất bản gốc liên 2 – Liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:

STT

Tên loại

Hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Hóa đơn

Số hóa đơn

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

Giá trị

Gia tăng

01GTKT3/001

DM/14P

0000001

01

Liên 2

 

Liên 1 cua hóa đơn trên, bên bán hàng đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý 1 năm 2015.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.

Biên bản được lập thành 02 bản, mồi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA

      (Ký, đóng dấu)                                                                       (Ký, đóng dấu)