Menu

Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt trước 01/07/2007

Ms Giang 0909016286 – kế toán thuế trọn gói 300k – đăng ký kinh doanh 500k – báo cáo tài chính 500k – thành lập doanh nghiệp 990k

Ngày 02/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007. Theo đó, các khoản tiền thuế, tiền phạt được xoá nợ là thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế TNDN, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế phát sinh trước ngày 01/07/2007.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thông tư còn nhiều vướng mắc trong việc xác định đối tượng xoá nợ là hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2007. Vì vậy, để thực hiện thống nhất trong cả nước, ngày 06/06/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 7527/BTC-TCT hướng dẫn Thông tư 179/2013/TT-BTC về việc xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh. Cụ thể là các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phải phát sinh trước 1/7/2007 và phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Một là, bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh có xác nhận của UBND cấp xã.

Hai là, thực hiện di dời hoặc giải toả theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ba là, người nộp thuế là thương binh, già yếu hoặc bệnh hiểm nghèo có giấy tờ chứng minh.

Bốn là, kinh doanh lỗ, không có khả năng thanh toán đã được cơ quan thuế kiểm tra và xác định.

Năm là, người nộp thuế thuộc hộ chuẩn nghèo hoặc cận nghèo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Sáu là, người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế khi đã bị cơ quan thuế đôn đốc bằng văn bản hoặc thông báo.

Bảy là, người nộp thuế đã có đơn tạm ngừng, nghỉ kinh doanh gửi đến cơ quan thuế và được cơ quan thuế kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Tám là, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa điểm đăng ký kinh doanh, có xác nhận của UBND cấp xã.

Chín là, chủ hộ kinh doanh đã chết, mất tích, không còn kinh doanh hoặc chuyển nơi cư trú được UBND cấp xã xác nhận.

Thông qua các hướng dẫn nêu trên, cơ quan thuế sẽ lập hồ sơ xoá nợ theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.