Menu

Dịch vụ tư vấn kiểm toán

Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức / hệ thống (…) trong câu hỏi, được đánh giá dựa trên công việc được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm.

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán được thực hiện để xác định tính hợp lệ và độ tin cậy của thông tin, cũng để cung cấp một đánh giá của một hệ thống kiểm soát nội bộ . Mục tiêu của kiểm toán là đưa ra ý kiến của người / tổ chức / hệ thống (…) trong câu hỏi, được đánh giá dựa trên công việc được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm.

 

Tư vấn tổng hợp 24h cung cấp các dịch vụ kiểm toán sau:

 

·         Kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm

·         Kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế.

·         KIểm toán hoạt động.

·         Kiểm toán tuân thủ.

·         Kiểm toán nội bộ.

·         Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

·         Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

·         Kiểm toán thông tin tài chính.

·         Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h

Chuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Các dịch vụ kiểm toán, Quyết toán thuế, Đăng ký kinh doanh, Thành lập doanh nghiệp, Mua bán, Xác nhập,  Giải thể công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.

( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)

Liên hệ Hotline: 04.62963366 / 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703