Menu

Tư Vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký Kinh Doanh (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp) sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký Kinh Doanh.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có bất kỳ sự thay đổi nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký Kinh Doanh (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp) sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký Kinh Doanh.

Các hình thức thay đổi đăng ký kinh doanh

–         Thay đổi địa chỉ công ty.

–         Thay đổi thành viên, cổ đông hội đồng quản trị.

–         Thay đổi văn phòng đại diện.

–         Thay đổi chi nhánh công ty.

–         Thay đổi tên công ty.

–         Thay đổi ngành nghề kinh doanh: rút ngành nghề kinh doanh/bổ sung ngành nghề kinh doanh.

–         Thay đổi vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ/Giảm vốn điều lệ

–         Thay đổi ngành đại diện theo pháp luật.

Hồ Sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm

–         Biên bản họp về việc thay đổi đăng kí kinh doanh

–         Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

–         Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

–         Thông báo lập số đăng ký thành viên/cổ đông

–         Giấy ủy quyên (nếu có)

–         Hợp đồng chuyển nhượng vốn

–         Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có them các văn bản khác có liên quan.