Menu

Tư Vấn Thành lập văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc vào công ty, không có chức năng hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện chỉ có chức năng thay mặt công ty thực hiện giao dịch với khách hàng. VPDD có thể có con dấu riêng. Một doanh nghiệp có thể có nhiều văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh thành.

Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc vào công ty, không có chức năng hoạt động kinh doanh, văn phòng đại diện chỉ có chức năng thay mặt công ty thực hiện giao dịch với khách hàng. VPDD có thể có con dấu riêng. Một doanh nghiệp có thể có nhiều văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh thành.

Công việc cần chuẩn bị thành lập VPĐD

–          Về người đứng đầu văn phòng đại diện : Các thông tin về cá nhân đứng đầu văn phòng đại diện

–          Địa chỉ văn phòng Đại diện: văn phòng đại diện phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê.

–          Tên VPĐD: Tên VPĐD được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.

Hồ Sơ thành lập VPĐD bao gồm

–         Thông báo lập VPĐD

a.      Mã Số Doanh Nghiệp

b.      Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

c.      Tên VPĐD

d.      Địa chỉ trụ sở VPĐD

e.      Nội dung, phạm vi hoạt động của VPĐD

f.       Họ, tên, nơi cư trú, số CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp cuả người đứng đầu VPĐD

g.      Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

–         Quyết định thành lập VPĐD bằng văn bản

–         Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD

–         Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác thực cá nhận của người đứng đầu VPĐD

–         Tên chi nhanh dự định VPĐD: Tên VPĐD được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.