Menu

Tư Vấn Doanh Nghiệp Thành Lập Chi Nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc công ty, có chức năng hoạt động kinh doanh, chi nhánh có thể được hạch toán tương đối độc lập về chế độ tài chính với công ty, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, có con dấu riêng.Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác nhau.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc công ty, có chức năng hoạt động kinh doanh, chi nhánh có thể được hạch toán tương đối độc lập về chế độ tài chính với công ty, chi nhánh có thể có mã số thuế riêng, có con dấu riêng.Một doanh nghiệp có thể có nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành phố khác nhau.

Công việc cần chuẩn bị khi thành lập Chi Nhánh:

–         Về người đứng đầu chi nhánh : Các thông tin về cá nhân đứng đầu chi nhánh

–         Trụ sở chi nhánh: Trụ sở chi nhánh phải có địa chỉ cụ thể, doanh nghiệp có thể đi mượn, đi thuê

–         Ngành nghề kinh doanh: Chi nhánh có thể tiến hành đăng ký các ngành nghề kinh doanh phù hợp với hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty.

–         Tên chi nhánh: Tên chi nhánh được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.

Hồ Sơ thành lập Chi Nhánh:

–         Thông báo lập Chi nhánh

a.      Mã Số Doanh Nghiệp

b.      Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

c.      Tên Chi nhánh

d.      Địa chỉ trụ sở Chi nhánh

e.      Nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh

f.       Họ, tên, nơi cư trú, số CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp cuả người đứng đầu Chi nhánh

g.      Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

–         Quyết định thành lập Chi nhánh bằng văn bản

–         Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh

–         Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ xác thực cá nhận của người đứng đầu Chi nhánh

–         Tên chi nhanh dự định Chi nhánh: Tên Chi nhánh được đặt dựa trên tên của doanh nghiệp chủ quản.